Svet javnega zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole bo v šolskem letu 2023/2024 zasedal najmanj 2-krat v okviru rednih sej in sicer konec septembra ob postopkih sprejema LDN in poročila o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto in na koncu poslovnega leta, predvidoma v zadnjem tednu meseca februarja ob pregledu finančnega poslovanja zavoda in podaje mnenja o delovni uspešnosti ravnateljice. Za sklice poskrbi predsednik sveta šole.

Svet šole ima štiriletni mandat, člani pa so v svet lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Člani Sveta OŠ Vinica za mandatno obdobje od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2025:

Zap. št. Ime in priimek člana Status
1. Mateja Medvešek Rjavec Predstavnica strokovnih delavcev šole, predsednica
2. Mihaela Romšek Lovrin Predstavnica strokovnih delavcev šole, namestnica predsednice
3. Janja Boljar Predstavnica strokovnih delavcev šole
4. Barbra Slak Čadonič Predstavnica strokovnih delavcev vrtca
5. Mateja Žagar Predstavnica administrativno – tehničnih delavcev
6. Ana Marija Blažič Predstavnica ustanoviteljice Občine Črnomelj
7. Renata Jurinič Predstavnica ustanoviteljice Občine Črnomelj
8. Srečko Adlešič Predstavnik ustanoviteljice Občine Črnomelj
9. Igor Zalokar Predstavnik staršev šole
10. Albin Balkovec Predstavnik staršev vrtca
11. Anita Vrbanac Predstavnica staršev šole

 

Poslovnik sveta OŠ Vinica

Vabila Sveta šole OŠ Vinica v obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2025

Zapisniki rednih sej Sveta šole OŠ Vinica v obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2025

Zapisniki dopisnih sej Sveta šole OŠ Vinica v obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2025

Dostopnost