USTANOVITELJ

Ustanoviteljica šole je Občina Črnomelj.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Vinica je ena izmed petih osnovnih šol v občini Črnomelj. V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 132 učencev, razporejenih v 9 oddelkov. Vsi učenci so razporejeni v oddelke na šoli. Poleg rednih oddelkov imamo še tri skupine podaljšanega bivanja. V dve skupini PB od 1. do 5. razreda je vključenih 66 šolarjev, v eno skupino pa 44 učencev od 6. do 9. razreda. V okviru šole deluje tudi vrtec s štirimi oddelki, v katere je razporejenih 68 otrok.

Šolski okoliš zajema vasi, ki sodijo v Občino Črnomelj: Ogulin, Drenovec, Perudina, Ladrovica, Hrast, Stara Lipa, Nova Lipa, Drežnik, Učakovci, Vukovci, Sečje selo, Podklanec, Golek, Sinji Vrh, Damelj, Kot pri Damlju, Draga, Daljne Njive, Gorica, Bojanci, Zilje, Balkovci, Preloka.

11 učencev dnevno prihaja v šolo iz sosednje Hrvaške: Pribanjci, Spahići, Sela Bosiljevska, Kasuni, Žubrinci in Vukova Gorica. V šolo in iz nje se pripeljejo ter odpeljejo s šolskim kombijem.

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali imajo nevarno pot do šole, zagotavljamo prevoz v šolo in iz nje. S šolskim kombijem opravljamo prevoze na relaciji Vinica Bojanci Vinica, Vinica Perudina Hrast Vinica in Vinica Hrvaška.

Prevoz ostalih šolarjev opravlja podjetje MPOV.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Naša šola je v celoti energetsko obnovljena. V letu 2014 smo zamenjali strešno kritino in preostali del oken, prenovili oba vhoda v šolsko stavbo, uredili avlo in toplotno izolirali ovoj stavbe. V celoti se je obnovila kurilnica šole, kjer smo prešli na ogrevanje z lesno biomaso. Tudi v vrtcu smo prešli na ogrevanje s sekanci, saj smo stavbo priključili na šolsko kurilnico.

V letu 2015 se je obnovilo tudi igrišče pri šoli. Sredstva so zagotovili Fundacija za šport, Občina Črnomelj, KS Vinica, za ureditev okolice igrišča in za obnovo zgornjega, malega igrišča, pa je sredstva prispevala tudi šola. Preplastili smo tudi parkirišče pred vrtcem in s tem pridobili prostor za izvajanje gibalnih aktivnosti naših najmlajših.

Na šoli imamo 16 učilnic, od tega računalniško in gospodinjsko učilnico ter specializirane učilnice, primerne za pouk zgodovine, kemije, likovne in glasbene umetnosti ter tehnike in tehnologije.

V dveh učilnicah razredne stopnje imamo postavljene učne kotičke, ostale učilnice na šoli pa imajo klasično ali specializirano postavitev. Učitelji posameznih predmetov imajo svoje učilnice. Za podaljšano bivanje imamo na razpolago eno dodatno učilnico, zato se poslužujemo tudi ostalih prostorov za izvajanje programa.

Sanitarije so primerne tako za mlajše, kakor tudi za starejše učence. Telovadnica z dvema zunanjima igriščema omogoča učencem izvajanje rednih športnih aktivnosti. Poleg sanitarij in garderob, ki se nahajajo v spodnjih prostorih šole, imamo še knjižnico, štiri kabinete, zbornico, prostore, namenjene tajništvu ter kuhinjo z jedilnico.

Od zunanjih površin imamo avtobusno postajališče in dvorišče ter parkirišče pred vrtcem, ki je namenjeno razgibavanju otrok. Z urejenim avtobusnim postajališčem in z zarisano pešpotjo smo poskrbeli za varnost šolarjev.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter svet šole. Ravnateljica pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, odgovorna je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, spremlja delo šolske svetovalne službe, skrbi za sodelovanje šole s starši, obvešča starše o delu šole, odloča o vzgojnih ukrepih, skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo ter izvaja aktivnosti, ki so navedene v Zakonu o OŠ in v aktu o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat (1. 3. 2017 – 28. 2. 2021), sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Metka Brozovič, Renata Jurinič, Fanika Hutar), pet predstavnikov šole in vrtca (Mihaela Romšek Lovrin, Kristina Mihelič, Jerneja Držaj, Ana Ružić, Mateja Žagar) ter trije predstavniki staršev (Ivan Pavlakovič, Aleš Biličič, Albin Balkovec). Predsednica sveta šole je gospa Mihaela Romšek Lovrin. Člani sveta šole so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor OŠ Vinica sestavlja 19 učiteljev. Pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela sodelujemo tudi s šestimi zunanjimi sodelavci. Tri strokovne delavke naše šole dopolnjujejo učno obveznost z opravljanjem VI dela na šoli v Dragatušu. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VI delom, daje mnenje k LDN, odloča o vzgojnih ukrepih …

SVET STARŠEV

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda, oziroma skupine vrtca. Na svojih srečanjih izvolijo predsednika sveta staršev. Predstavniki sveta staršev so: Klaudija Špišič (1.R), Aleš Flajnik (2.R), Igor Zalokar (3.R), Sergeja Jug (4.R), Anita Vrbanac (5.R), Erika Goršek Irt (6.R), Tina Ramovš Mihelič (7.R), Irena Veselič Kos (8.R), Štefica Ratković Lindić (9.R), Mateja Barič (Račke), Valentina Veselič (Žogice), Albin Balkovec (Sovice), Maja Grabrijan (Vlakci). Predsednik Sveta staršev je gospod ___________.

STROKOVNI AKTIVI

Na šoli imamo štiri strokovne aktive učiteljev. Namenjeni so poglobljenemu delu na različnih predmetnih področjih, usklajevanju kriterijev ocenjevanja, spremljanju novosti, načrtovanju in usklajevanju dni dejavnosti. Imamo naslednje strokovne aktive:

  1. Strokovni aktiv učiteljev prvega in drugega triletja (vodja Mojca Pipan);
  2. Strokovni aktiv učiteljev naravoslovja (vodja Tanja Matkovič);
  3. Strokovni aktiv učiteljev jezikoslovja in družboslovja (vodja Manja Matić);
  4. Strokovni aktiv učiteljev matematike (vodja Kristina Mihelič).
       

SKUPNOST UČENCEV

Razredi uveljavljajo svoje pravice in interese preko predstavnikov, vključenih v skupnost učencev šole. Vanjo sta vključena po dva učenca od 4. – 9. razreda, izvoljena na razredni uri. Skupnost učencev izvoli parlament učencev. Šolski parlament v letu 2020/2021 vodi učiteljica Manja Matić. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Moja poklicna prihodnost.

Dostopnost