Rastem s knjigo

V okviru projekta Rastem s knjigo, ki ga vodi Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, bodo naši sedmošolci v šolskem
letu 2021/2022 predvidoma obiskali Splošno knjižnico v Črnomlju v jesenskem ali spomladanskem času. Učenci ob obisku spoznajo organizacijo in poslovanje knjižnice. Vsem
učencem je ponujen brezplačen vpis in informacijsko propagandno gradivo knjižnice. V okviru projekta Rastem s knjigo vsak učenec prejme podarjen izvod knjige. V letošnjem šolskem letu je bila izbrana knjiga Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej. Knjižničarka učencem predstavi delovanje vzajemnega kataloga COBISS/OPAC. Z iskanjem knjig na policah spodbuja branje književnih besedil in mu na obisku nameni največ časa.

Obisk knjižnice je za učence zanimiv in privlačen.

Policist Leon svetuje

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zaradi pozitivnih izkušenj iz preteklih let nadaljevali s projektom Policist Leon svetuje. Namenjen je učencem 5. razreda in posredno seveda tudi njihovim staršem. Z razredničarko in učenci sodeluje policist našega šolskega okoliša, gospod Anton Čadonič. Ob začetku šolskega leta učenci prejmejo delovni zvezek, ki vsebuje veliko poučnih zgodb z nasveti za varnost. Projekt se izvaja v okviru razrednih in svetovalnih ur, učenci pa delovni zvezek odnesejo tudi domov, da se o obravnavanih vsebinah pogovorijo še s starši. Vsebine, ki se jim posvetijo, so pereče in aktualne-vandalizem, nasilje, varnost v prometu, pirotehnika, pasti interneta …

Pasavček

V projekt so vključeni učenci 2. razreda z razredničarko Kristino Mihelič in učenci 3. razreda z razredničarko Mojco Pipan. Namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Osrednja figura projekta je lik Pasavčka, ki na zabaven način opozarja otroke: Red je vedno pas pripet.

Projekt bo potekal celo šolsko leto v sodelovanju s starši, policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zdrava šola

Tudi v šolskem letu 2021/2022 smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol.

Za šole, ki pristopijo v Slovensko mrežo zdravih šol, je značilno, da si prizadevajo spodbujati, omogočati, krepiti pobude v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujejo celostno, zato enakovredno skrbijo za duševno, telesno in socialno področje šolskega življenja. Zdrave šole sledijo ciljem Evropske mreže zdravih šol.

CILJI EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL:

 • Podpirati samopodobo učencev.
 • Dobri medsebojni odnosi.
 • Socialni cilji, ki so jasni vsem.
 • Raznovrstne pobude za dejavnosti.
 • Izboljšati šolsko okolje.
 • Dobre povezave med šolo-domom-skupnostjo.
 • Dobre povezave med OŠ-SRŠ.
 • Zdravje in blaginja učencev, učiteljev.
 • Šolsko osebje je vzgled.
 • Šolska prehrana.
 • Sodelovati s specializiranimi službami.
 • Poglobljen odnos z (zobo) zdravstveno službo.
 • Spodbujanje gibanja pri otrocih in odraslih.
 • Skrb za pravilno, zdravo in uravnoteženo prehrano.
 • Medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje.
 • Duševno zdravje učencev.
Evropski teden mobilnosti – Aktivno v osnovno šolo s kokoško Rozi

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 bomo izvajali igro Aktivno v osnovno šolo s kokoško Rozi (preimenovana Prometna kača). Igra stimulira trajnostno mobilnost, prometno varnost in gibanje, saj spodbuja okolju prijazna potovanja, kot so hoja, kolesarjenje, javni prevoz, šolski avtobus, skupinska vožnja z avtomobilom in kombinirano potovanje (del poti se opravi z avtomobilom in del poti peš). Vključeni bodo učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda.

Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjena spodbujanju branja, dvigovanju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V projekt bodo letošnje šolsko leto vključeni četrtošolci. Skozi leto jih bo spremljalo šest odličnih knjig iz Slovenije, Hrvaške, Litve ter Estonije. Učenci bodo prejeli Ustvarjalnike in reševali zanimive naloge ter jezikovno, likovno in glasbeno ustvarjali.

Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic in tudi v letošnjem šolskem letu imamo namen sodelovati. Učenci od 1. do 9. razreda bodo tako nekaj časa preživeli v šolski knjižnici. Ukvarjali se bodo z različnimi dejavnostmi, ustvarjali in se na ta način pridružili praznovanju. Ob zaključku projekta bodo svoje izdelke razstavili v šoli.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Takšna hrana je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd. Taka živila so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. S tem tudi posredno pripomoremo k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva. S spodbujanjem kmetijske dejavnosti pa se prav tako zagotavlja ohranjenost in obdelanost podeželja.

V sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka imajo učenci na razpolago kruh, maslo, med, mleko in jabolko lokalnega porekla. Izvedli bomo tudi različne dejavnosti iz področja zdrave prehrane.

Medgeneracijsko branje

Medgeneracijsko branje je projekt Društva Bralna značka Slovenije  – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS. Vodi ga gospa Tilka Jamnik, knjige pa prispevata Društvo Bralna značka Slovenije ter Javna agencija za knjigo RS. Namen je povezati mlade bralce ter odrasle (starše, učitelje, stare starše idr.) v istem kraju, spodbujati medgeneracijsko branje ter promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«. Ob sproščenem druženju v šolskih prostorih se izmenjujejo mnenja in osebno doživljanje prebranega knjižnega dela, stkejo se medgeneracijska izmenjava ter povezovanje.

Učni vrt Učakovci

V okviru projekta Učni vrt Učakovci, ki ga vodi Zavod Preslica, bo v vaškem okolju urejen botanični učni vrt. Namenjen bo predstavitvi in ohranjanju elementov naravne in kulturne dediščine. Deloval bo kot večnamenska točka, kot učilnica, galerija in družaben prostor v naravi ter izhodiščno – turistična točka za odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitosti okolja.

Bralni projekt Pravljični potujoči kovček

Bralni projekt izvajamo v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj. Vsako leto v mesecu oktobru prejmemo kovček, ki je napolnjen z zanimivimi slikanicami ter knjigami za otroke in odrasle, v njem pa je tudi zvezek, v katerega otroci in starši napišejo ali narišejo svoje vtise. Projekt spodbuja družinsko branje, razvija bralno kulturo in sodelovanje knjižnice s šolo in družino. V mesecu maju sledi nagrada – zaključna prireditev s svečano podelitvijo priznanj.

Regijski Zborovski BUM 2022

Regijski Zborovski BUM 2022 je namenjen pevcem in pevkam otroških in mladinskih pevskih zborov, ki bi hkrati prepevali isti repertoar z domovinsko tematiko. Na dogodku bodo sodelovali otroci iz iste regije. Regijski zborovski BUM bo potekal 2. 6. 2022 ob 15. uri, natančna lokacija bo določena pozneje. Regijski Zborovski BUM organizira Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Dogodek bo potekal ob upoštevanju aktualnih priporočil NIJZ. Posledice ukrepov proti širjenju Covid-19 se že kažejo v kakovosti zborovske dejavnosti. Pozna se, da so pevci daljše obdobje delali na daljavo, da k zboru pristopajo samo v »mehurčkih«, po razredih in da niso imeli nastopov. Udeležba na Regijskem zborovskem BUM-u bo pripomogla k dvigu motivacije pevcev in ponovnemu zagonu zborovke dejavnosti.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Tudi naša šola že drugo leto sodeluje v projektu, ki ga za Belo krajino koordinira ZIK Črnomelj. Mentorji z učenci pripravijo delavnice/dogodke na predpisane teme. 

Dostopnost