Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Malico pojedo v času prvega odmora od 9.05 do 9.25, učenci 1. in 2. razreda od 8.30 do 8.50. Čas za kosilo  je od 11.50 do 13.05.

Skladno s 14. členom Zakona o šolski prehrani so upravičenci do subvencije za malico in kosilo tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana. Učenci imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Stroške za prehrano starši poravnajo preko položnice. Starši morajo do 8. ure preklicati naročilo za prehrano v službi računovodstva na telefonski številki 3647 100, če bo učenec naslednji dan ali več dni odsoten. Odjava malice za isti dan ni možna. Sprememba vrste obroka je možna s prvim dnem v novem mesecu.

Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico oziroma kosilo že za prvi dan odsotnosti.

Jedilnik 10. – 14. junij 24

Jedilnik 3. – 7. junij 24

Sprememba vrste prehrane ANEKS

Prijava-prehrana p

Pravila prehrana

Prijavnica e-račun  

ALERGENI

Alergeni | OŠTB Kamnik

Dostopnost