V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznega razreda. Na začetku mandata izvolijo predsednika sveta staršev. Prvo sejo sveta staršev skliče ravnateljica v mesecu septembru.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte, oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Predsednik Sveta staršev OŠ Vinica je v mandatnem obdobju od 31. 8. 2020 do 31. 8. 2024 gospod Aleš FLAJNIK, namestnica predsednika pa gospa Mateja BARIČ.

Člani Sveta staršev OŠ Vinica:

Zap. št. Ime in priimek člana  Razred
1. Metka Volf 1. razred
2. Saša Simčič 2. razred
3. Jože Mravinec 3. razred
4. Klaudija Špišič 4. razred
5. Aleš Flajnik 5. razred
6. Monika Maljevič 6. razred
7. Barbara Babič Klobučar 7. razred
8. Anita Vrbanac 8. razred
9. Erika Goršek Irt 9. razred
10. Ana Mavrin Skupina Račke
11. Damjan Turenšek Skupina Žogice
12. Ivica Filipaj Skupina Balončki
13. Mateja Barič Skupina Sovice

pdfPoslovnik Sveta staršev.pdf

Dostopnost